Privacyverklaring


Deze algemene privacyverklaring (hieronder, “de Privacyverklaring”) heeft als doel u te informeren op welke wijze wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren. De contractuele voorwaarden die tussen ons van toepassing zijn blijven ongewijzigd.

1. Wat is de draagwijdte van deze Privacyverklaring?

A. Wat betekent ‘persoonsgegeven’, ‘verwerking’ of ‘verwerkingsverantwoordelijke’

Een persoonsgegeven is alle informatie over een ge dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een contractnummer, een e-mailadres.

De verwerking is elke bewerking met betrekking tot een persoonsgegeven. De verwerking omvat onder meer alle aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van dat gegeven.

In bepaalde gevallen zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, in andere de verwerker. Als verwerkingsverantwoordelijke bepalen wij voor welke doeleinden en met welke middelen die gegevens worden verwerkt en dat wij uw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten zijn voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens. Als verwerker doen we dit ten behoeve van de verwerkingsverantwoordeljke.

B. Voor wie is de Privacyverklaring bestemd?

Onze Privacyverklaring is bestemd voor alle natuurlijke personen, zowel verzekeringnemers (inclusief prospecten of kandidaat-verzekeringnemers) als verzekerden, begunstigden of derden (bijvoorbeeld: benadeelde partijen, getuigen, experts, verzekeringstussenpersonen, ...). Deze Privacyverklaring is daarentegen niet bestemd voor rechtspersonen.

C. Op welke gegevens heeft deze Privacyverklaring betrekking?

a) Niet bijzondere categorieën van persoonsgegevens

De gegevens uit deze categorie zijn de persoonsgegevens die u aanbelangen, dit wil zeggen de gegevens die het mogelijk maken om u te identificeren, hetzij op directe wijze (de gegevens zoals uw naam en voornaam die toelaten u onmiddellijk te identificeren) hetzij op indirecte wijze (de gegevens zoals uw telefoonnummer of het kentekennummer van uw auto die toelaten u op indirecte wijze te identificeren).

Tijdens onze contacten met u moeten wij mogelijk verschillende persoonsgegevens verzamelen naar gelang de betrokken verzekeringspolis:

 • identificatiegegevens (bijvoorbeeld: naam, voornaam, adres, …);  
 • contactgegevens (bijvoorbeeld: adres, e-mailadres, telefoon, …);  
 • globaal financieel overzicht (bijvoorbeeld: uw onroerende goederen, …);  
 • beroep (bijvoorbeeld: uitgeoefende functie, opleiding, …);
 • leefgewoonten;  
 • gewoonten wat het gebruik van goederen en diensten betreft;  
 • hobby's en interesses;  
 • samenstelling van het gezin (bijvoorbeeld: burgerlijke staat, aantal kinderen, …);  
 • kenmerken van de woning;  beeld- en geluidsopnames.

Wij zouden ook gegevens kunnen gebruiken die we verkregen hebben van externe bronnen, zoals werkgevers die verzekeringen afsluiten voor hun werknemers. Dit zou ook het geval kunnen zijn voor professionele dataleveranciers, voor de correctie van de gegevens (bijvoorbeeld de verbetering van de spelling van uw adres) en de verrijking van de gegevens (bijvoorbeeld betreffende de samenstelling van uw gezin). In sommige gevallen hebben de persoonsgegevens niet enkel betrekking op uzelf, maar ook op een of meerdere van uw relaties (bijvoorbeeld: uw kinderen, uw partner, de begunstigde van een levensverzekering, uw werknemers, …) of op een persoon die betrokken is bij een schadegeval (bijvoorbeeld: een getuige, het slachtoffer, …). Als u ons persoonsgegevens van andere personen meedeelt, dient u hen hiervan op de hoogte te brengen.

b) Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die een bijzondere bescherming genieten, vindt u terug in de ‘bijzondere categorie n. Concreet gaat het om persoonsgegevens met betrekking tot raciale en etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen of een vakbondslidmaatschap, alsook om genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon op een unieke wijze te identificeren, gegevens over de gezondheid, seksualiteit of seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon. In de praktijk kan het zijn dat wij uw gezondheidsgegevens moeten verwerken voor bijvoorbeeld: het correcte beheer van verzekeringscontracten betreffende uw gezondheid (levens- of hospitalisatieverzekering, gewaarborgd Inkomen, …), het beheer van uw medisch dossier en het beheer van een schadegeval met lichamelijke schade. U kan er op rekenen dat we deze gegevens met bijzondere zorgvuldigheid zullen behandelen. Deze gegevens worden enkel verwerkt met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en voor de doeleinden waarvoor u die toestemming zult hebben gegeven. Hiervoor wordt in de contractuele documenten of standaardformulieren zoals de klantenfiche een clausule ingelast waarin uitdrukkelijk uw toestemming wordt gevraagd. We kunnen deze gegevens eveneens verwerken wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte. De toegang tot die gegevens is bovendien beperkt tot de personen die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken voor het bereiken van het doeleinde waarvoor de toestemming werd gegeven. We gebruiken in geen enkel geval uw gegevens uit de bijzondere categorie n voor prospectiedoeleinden.

c) Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen

Ook deze gegevens behandelen we bijzonder zorgvuldig. Ze worden enkel verwerkt voor zover een wet die passende waarborgen biedt dat ons toestaat. We gebruiken in geen enkel geval deze gegevens voor prospectiedoeleinden.

2. Wanneer en hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

We kunnen sommige van uw gegevens onder meer verzamelen:

 • wanneer we u onze diensten aanbieden
 • wanneer u klant wordt;  
 • wanneer u de formulieren en contracten invult die wij u voorleggen;  
 • wanneer u onze diensten en producten gebruikt;  
 • wanneer u contact met ons opneemt via de diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld;  
 • wanneer uw gegevens worden gepubliceerd of meegedeeld door: gemachtigde derden (personen die u speciaal gemachtigd hebt, het Belgisch Staatsblad, uw verzekeraar of professionele dataleveranciers);  
 • wanneer u door onze bewakingscamera’s in en rond onze gebouwen wordt gefilmd. Deze beelden worden enkel opgeslagen met het oog op het waarborgen van de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze klanten en wijzelf het slachtoffer zouden kunnen worden, te voorkomen wanneer u gegevens meedeelt tijdens het gebruik van onze websites (inclusief onze pagina’s op sociale media)
  en onze mobiele toepassingen, 
 • wanneer u een schadegeval aangeeft of persoonlijke bijstand vraagt;  
 • wanneer u een ziekenhuisopname aangeeft;

Wanneer wij u persoonsgegevens vragen, hebt u het recht om daar niet op in te gaan. Die weigering zou echter het aanknopen van contractuele relaties kunnen verhinderen, zou de aard daarvan kunnen wijzigen of zou het beheer daarvan kunnen beïnvloeden.

3. Op welke basis en voor welke doeleinden kunnen uw gegevens verwerkt worden?

A. Wij verwerken uw gegevens voor diverse doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die pertinent zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinden. Als algemene regel gebruiken wij uw persoonsgegevens ofwel wanneer wij uw toestemming verkregen hebben. In dat geval verwerken we uw persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven;

 • in het kader van de uitvoering van het contract of om op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen
 • analyse omtrent de opportuniteit van het sluiten van een verzekeringsovereenkomst en/of de voorwaarden die aan de sluiting van een verzekeringsovereenkomst gekoppeld dienen te worden; 
 • sluiten, beheer en uitvoering van verzekeringscontracten, inclusief het beheer van de klantrelatie en het schadebeheer;  
 • bewaren van uw voorkeuren: of en hoe we u mogen contacteren om u informatie, publiciteit of voorstellen te bezorgen;  
 • uitvoering van een dienst die u hebt gevraagd
 • om te voldoen aan alle wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, zoals: voorkoming van het witwassen van geld;  
 • toepassing van de MiFID-wetgeving;  
 • bestrijding van fiscale fraude;

Daarnaast verwerken we uw gegevens om redenen die ons gerechtvaardigde belang betreffen. In dat geval streven wij ernaar om een billijk evenwicht te bewaren tussen ons gerechtvaardigde belang en het respecteren van uw privacy.

B. We verwerken uw gegevens voor prospectie

We verwerken, op basis van ons gerechtvaardigde belang, uw persoonsgegevens enkel voor prospectiedoeleinden in de mate dat deze prospectie werkelijk voor u van belang is, namelijk enkel om uw wensen en behoeften beter te kennen en om u enkel offertes en voorstellen te bezorgen die u werkelijk interesseren. Concreet betekent dit dat we u bijvoorbeeld in de volgende gevallen kunnen contacteren:

 1. wanneer u een pensioenspaarproduct, een vrij aanvullende pensioen voor zelfstandigen of een ander gelijkaardig product hebt afgesloten, om u te informeren over de indexering van de bedragen die fiscaal aftrekbaar zijn en om zo uw onderschreven producten fiscaal te optimaliseren;
 2. wanneer u een Omniumverzekering hebt afgesloten voor uw wagen, om u te informeren dat na een bepaald aantal jaren deze verzekering geen re le waarde meer heeft voor u;
 3. om u te informeren over onze diensten

We bezorgen uw gegevens in geen geval aan derden voor hun eigen prospectie en nemen ook geen contact op met u om offertes of voorstellen aan te bieden betreffende producten of diensten van derden. In het kader van deze prospectie kunnen we u contacteren via de gebruikelijke kanalen. Als wij u contacteren via e-mail, beperken we ons tot het verzenden van offertes voor gelijkaardige producten en diensten, namelijk verzekeringsproducten. In het kader van prospectie maken we in geen geval gebruik van uw persoonsgegevens uit de bijzondere Categorieën.

4. Hoe beschermen wij uw gegevens?

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en alle technische en organisatorische voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens naleven. Wij hebben technische middelen en gespecialiseerde teams die zich in de eerste plaats toeleggen op de bescherming van uw persoonsgegevens voorzien. Op die manier willen wij vermijden dat onbevoegde personen toegang verkrijgen tot de gegevens, ze verwerken, aanpassen of vernietigen. Onze internetsites kunnen soms links bevatten naar sites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden noch tot het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring, noch tot onze verantwoordelijkheid behoren. Wij raden u dan ook aan om hun privacyverklaring aandachtig te lezen, zodat u weet hoe zij uw privacy beschermen.

5. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze meegedeeld?

A. Algemeen

Om uw privacy te beschermen worden de personen die toegang krijgen tot uw gegevens zorgvuldig geselecteerd op basis van hun taken. Die gegevens zullen, in voorkomend geval, kunnen worden meegedeeld aan verzekeringsmaatschappijen, hun vertegenwoordigers in België , hun contactpunten in het buitenland, de betrokken herverzekeringsmaatschappijen, schaderegelingskantoren, een expert, een advocaat, een technisch adviseur, een andere verzekeringstussenpersoon of een verwerker. We bezorgen uw verzekeraar bijvoorbeeld de gegevens opdat deze u de verzekeringsofferte kan bezorgen die u hebt aangevraagd.

Wij delen uw gegevens ook mee aan andere personen als wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of als een gerechtvaardigd belang dat wettigt. In dat geval zien we erop toe dat:

 • deze personen enkel beschikken over de gegevens die we contractueel of wettelijk verplicht zijn mee te delen of die verschaft worden op basis van een gerechtvaardigd belang dat de gegevensoverdracht rechtvaardigt; en
 • deze personen er zich tegenover ons hebben verbonden om deze gegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te verwerken en om ze enkel te gebruiken voor het doeleinde waarvoor deze gegevens hen werden bezorgd.

B. Geen gegevensoverdracht voor commercieel gebruik

Uw gegevens delen we niet mee aan derden voor commercieel gebruik.

C. Gegevensoverdrachten buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Het is mogelijk dat we uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dienen over te dragen naar een land dat, desgevallend, niet een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens kan garanderen. In deze gevallen beschermen we echter uw gegevens door de IT-beveiliging te vergroten en door contractueel een verhoogd beveiligingsniveau te eisen van zijn internationale contractspartijen.

6. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

A. Recht op inzage

U hebt een recht op inzage van de gegevens die u aanbelangen. U kunt ons vragen:

 • of wij persoonsgegevens van u al dan niet verwerken;
 • voor welke doeleinden wij ze verwerken;
 • welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt;
 • met welke categorieën van ontvangers wij uw gegevens delen;
 • hoelang ze bewaard worden;
 • informatie over uw rechten die u kunt uitoefenen (rectificatie, wissen, ...) of over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
 • wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;

B. Recht op rectificatie

Indien u vaststelt dat uw gegevens, ondanks al onze inspanningen, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen om ze te rectificeren.

C. Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

In welbepaalde gevallen geeft de wetgeving u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te doen wissen.

D. Recht op beperking van de verwerking

In welbepaalde gevallen kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. De beperking van de verwerking eindigt in de volgende omstandigheden:

 • u hebt hiermee ingestemd;
 • de verwerking van uw gegevens is nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen
 • de verwerking is nodig om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen;
 • de verwerking is nodig om redenen van algemeen belang.

E. Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen hebt u het recht dat de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt:

 • aan u worden overgedragen;
 • of door ons rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

F. Recht van bezwaar

a) Algemeen

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op een gerechtvaardigd of algemeen belang aan onze zijde, hebt u het recht om er op ieder ogenblik bezwaar tegen te maken om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.
Er zal evenwel geen rekening worden gehouden met uw verzoek als ons gerechtvaardigde belang zwaarder weegt dan de uwe of als de verwerking van uw gegevens nodig blijft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

b) In het kader van prospectie

U kunt altijd, zonder kosten, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor Prospectiedoeleinden. We bezorgen u offertes en voorstellen omdat we denken dat deze echt van belang zijn voor u. Als u echter wenst dat we u niet meer contacteren i.v.m. informatie, reclame of voorstellen, producten en diensten, en/of dat we uw gegevens gebruiken voor profilering in het kader van prospectie, kunt u ons hiervan op de hoogte brengen door:

 • het hiervoor bestemde vakje aan te vinken in de contractuele documenten of door een gedateerde en ondertekende
 • aanvraag samen met een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart met de post te verzenden naar uw vertrouwde contactpersoon.

Als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, die de volgende contactgegevens heeft:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 1000 Brussel
Tel: +32 2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

7. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

We maken enkel gebruik van uw persoonsgegevens als, en tijdens de periode waarin, ze beschikt over een doeleinde. Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd. Dit betekent dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige looptijd van het verzekeringscontract, de wettelijke verjaringsperiode alsook elke andere bewaringstermijn die zou worden opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving.

8. Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen aan deze Privacyverklaring?

In een veranderende wereld waarin ook de technologie nooit stilstaat, kan deze Privacyverklaring wijzigingen ondergaan. Wij nodigen u uit om online de recentste versie van deze Privacyverklaring te raadplegen en we zullen u via onze internetsite www.allia.be ( via een banner) en eventueel via andere gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte houden van elke wijziging.